Hồ Định Hân

Đại Thái Giám - The Confidant (2012)Bản Đẹp33/33
Hình Cảnh - Gun Metal Grey (2010)Bản Đẹp30/30
Thương Trường Khốc Liệt - Overachievers (2014)Bản Đẹp30/30
Linh Hồn Vấn Vương  - Ghost Of Relativity (2015)Bản Đẹp28/28
Những Người Bạn - House of Spirits (2016)Bản Đẹp31/31