Choi Soo Young

Người Bày Bàn - Man Who Sets the Table (2017)Bản Đẹp32/50
Bệnh Viện Thứ 3 - The 3rd Hospital (2012)Bản Đẹp20/20
 Đội Đặc Nhiệm Số 38 - 38 Task Force (2016)Bản Đẹp16/16